آموزش طراحی مدار نرم افزار altium designer

این دوره با هدف مهارت افزایی در طراحی مدارات الکتریکی و آشنایی بیشتر با قطعات برگزار می شود. زمان برگزاری : روز های دوشنبه ساعت 16 الی 14


جلسات

جلسه ای ثبت نشده است