آموزش طراحی مدار با نرم افزار altium designer - گروه RSO

این دوره با هدف مهارت افزایی در طراحی مدارات الکتریکی و آشنایی بیشتر با قطعات برگزار می شود. زمان برگزاری : روز های شنبه ساعت 20:30 الی 18:30


جلسات

جلسه ای ثبت نشده است