دوره ی چالشی(کانگرو و ببراس)

در این دوره دانش آموز با سوالات چالشی روبرو می شود تا قدرت ذهن ریاضی و حل مساله خود را تقویت کند. در پایان این دوره، دانش آموز آماده ی شرکت در دوره ی آمادگی آزمون استرالیا می باشد.


جلسات

جلسه ای ثبت نشده است