دوره ی ذهن پویا

در این دوره "درک مطلب"، "هوش"، "تصویرسازی ذهنی"، "تحلیل متن و مساله" آموزش داده خواهد شد.


جلسات

جلسه ای ثبت نشده است