آزمایشگاه مجازی پایه هفتم

این دوره شامل سه آزمایشگاه شیمی فیزیک و زیست شناسی برای دانش آموزان متوسطه دوره اول پایه هفتم میباشد.


جلسات

برای دسترسی به این جلسه نیاز است تا تکالیف جلسه قبل را کامل کنید.

برای دسترسی به این جلسه نیاز است تا جلسه قبل را بیاموزید.

برای دسترسی به این جلسه نیاز است تا جلسه قبل را بیاموزید.