آَشنایی با فرآیند ارزیابی اختراعات در مراجع ملی

پارک علم و فناوری هرمزگان با همکاری موسسه نوآوری، انتقال فناوری و دارایی فکری مارلیک و حمایت مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران این کارگاه آنلاین را برای ارتقای داوران ثبت اختراعات ملی برگزار می نماید


جلسات

جلسه ای ثبت نشده است